Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości

Niniejszym, zawiadamia się, iż w dniu 10 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy dla Krakowie Śródmieścia W Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. w Oświęcimiu.

Postępowanie toczyć się będzie pod sygnaturą  akt. VIII GUp 316/19.

W związku z powyższym, wzywa się do zgłoszenia, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia Postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzytelności przysługujących Państwu wobec upadłego. Zgłoszenia należy dokonać na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu-Komisarzowi, Sąd Rejonowy dla Krakowie Śródmieścia W Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Zgodnie z art. 238 ust.1 Prawo Upadłościowe, zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach.

W myśl art. 240 Ustawy Prawo Upadłościowe, w zgłoszeniu wierzytelności należy podać (należy odnieść się do wszystkich poniższych kwestii, nawet tych, które Państwa nie dotyczą (np. pisząc „nie dotyczy – z opisem”):

  1. imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
  2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
  3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
  4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
  5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
  6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
  7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowo administracyjne lub przed sądem polubownym;
  8. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

W zgłoszeniu należy również podać dane kontaktowe, mail, telefon.

Uwaga: Zgłoszenia można dokonywać na urzędowych formularzach Ministerstwa Sprawiedliwości – darmowy druk do pobrania ze strony ministerstwa Sprawiedliwości (niebieski panel menu po prawej stronie ekranu, formularze -> formularze w postępowaniu upadłościowym), druk o nazwie „wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności”, druk jest dostępny zarówno w formie PDF jak i doc. Odsetki winny być liczone od dnia następnego po terminie płatności do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości.


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl