Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Wybrane jednostkowe dane finansowe

  

Wyszczególnienie j.m. 2013 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (tys. zł) 50 632 75 548 85 992 68 275
EBITDA (tys. zł) 1 599 2 680 4 955 2 044
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (tys. zł) 919 2 045 4 219  1 329
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 891 3 349 4 044  4 473
Zysk (strata) netto (tys. zł) 1 598 2 930 3 294 3 597
Aktywa razem (tys. zł) 78 762 96 713 101 750 131 938
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tys. zł) 15 667 30 686 32 432 58 892
Zobowiązania długoterminowe (tys. zł) 3 649 4 268 18 396  27 954
Zobowiązania krótkoterminowe (tys. zł) 12 017 26 418 14 036 30 938
Kapitał własny (tys. zł) 63 096 66 027 69 319  73 046
Kapitał zakładowy (tys. zł) 20 006 20 006 20 006  20 006
Liczba akcji (tys. szt.) 200 060 25 007 25 007  25 007
Zysk na jedną akcję / udział (zł) 0,01 0,12 0,13  0,14
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0,00 0,00 0,00  0,00

 

Pobierz dane w formacie XLS.

 

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl