Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 72/2018 Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji Emitenta

Data sporządzenia: 2018-12-21 / Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 72/2018 Temat: Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji Emitenta

Raport Bieżący: RB 72/2018

Temat: Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji Emitenta

Data sporządzenia: 2018-12-21

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego RB 65/2018 informuje,    w  dniu  29 listopada 2018 roku wpłynęło  do  Spółki  zawiadomienie od RAUNDS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zawiadamiająca) na podstawie art. 69 ust. 1  pkt  1  i  4  oraz  art.  87  ustawy  o  ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania  instrumentów  finansowych  do zorganizowanego  systemu  obrotu  oraz  o  spółkach  publicznych  (dalej:  Ustawa),  w  którym  to  RAUNDS Sp. z o.o. informuje, że spółka zbyła w dniu 27 listopada 2018 roku, 3.259.343 akcje zwykłe na okaziciela firmy CHEMOSERVIS-DWORY S.A. w Oświęcimiu, które stanowiły udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 13,03 % oraz upoważniały do 3.259.343 głosów z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 13,03 %  udziału procentowego w liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Liczba posiadanych akcji bezpośrednio przed zmianą: 3.259.343 tj. 13,03% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 13,03% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta

Liczba posiadanych akcji bezpośrednio po zmianie: 0 (zero) akcji tj. 0,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

W związku z tym Emitent informuje, że RAUNDS Spółka z o.o. w dniu 27 listopada 2018 roku zmieniła stan posiadania akcji Emitenta z 13,03% do 0,00 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy  Spółki w Chemoservis-Dwory S.A. (Emitenta).

Podpisane: Zarząd Spółki


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl