Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 68/2018 Informacja o zawarciu umowy udzielenia limitu finansowego znacznej wartości

Data sporządzenia: 2018-11-30 / Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Raport Bieżący: RB 68/2018 Temat: Informacja o zawarciu umowy przyznania limitu finansowego znacznej wartości

Raport Bieżący: RB 68/2018

Temat: Informacja o zawarciu umowy przyznania limitu finansowego znacznej wartości

Data sporządzenia: 2018-11-30

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje,    w  dniu  30 października 2018 roku zawarł z firmą CAPITAL FUND („Finansujący”) umowę przyznania limitu finansowego o wartości do 2.700.000,00 PLN (dwa miliony siedemset tysięcy złotych).

Stosownie do postanowień zawartej umowy Finansujący udziela Emitentowi limitu finansowego w kwocie maksymalnej do 2.700.000,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych 00/100) na przygotowanie i przeprowadzenie Procesu Restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Emitenta [„Restrukturyzacja”], w tym w zakresie ochrony pod względem faktycznym i prawnym majątku Przedsiębiorstwa Emitenta, przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego, bazy do zawarcia układu lub wszczęcia procesu sanacji, negocjacji i wypracowania warunków Restrukturyzacji oraz opracowania i podpisania kontraktów gospodarczych zawieranych w czasie przygotowywania programu restrukturyzacyjnego oraz po jego wdrożeniu.

Finansowanie, udzielone będzie na okres 18 miesięcy począwszy od 01 listopada 2018 roku, z możliwością jego przedłużenia na kolejne 6 miesięcy w przypadku nie wykorzystania w terminie 18 miesięcy przyznanej kwoty limitu finansowego, oraz wykazania się przez Przedsiębiorstwo pozytywnymi efektami Restrukturyzacji, przy czym będzie ono realizowane w formie pokrywania zaakceptowanych przez Finansującego wydatków Emitenta, bezpośrednio związanych z  celami wskazanymi w zdaniu powyżej.

Źródłem spłaty udzielonego limitu finansowego będzie objęcie akcji serii F w kapitale akcyjnym Emitenta. W chwili podpisania Umowy o udzielenie limitu finansowego, Emitent wydał Finansującemu warranty subskrypcyjne zamienne na akcje Emitenta po wartości nominalnej, upoważniające do zakupu do 7.500.000 (słownie: siedem i pół miliona) akcji Emitenta, które Finansujący może objąć, w ramach rozliczenia udzielonego limitu finansowego i naliczonych kosztów finansowania zamieniając je na akcje Emitenta po cenie emisyjnej nie mniejszej niż cenie nominalna obowiązująca w dniu objęcia warrantów.

Celem pozyskania limitu finansowego jest ustabilizowanie sytuacji finansowej spółki Emitenta oraz uzyskanie możliwości pokrycia kosztów postępowania restrukturyzacyjnego, bez konieczności zaciągania przez Spółkę zobowiązań innych niż związanych z emisją pakietu akcji Emitenta.

Podpisane: Zarząd Spółki


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl