Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 66/2010 - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2010-07-26 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 66/2010

Temat: Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy
Data sporządzenia: 2010-07-26
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 26 lipca 2010 roku, otrzymał od podmiotu zależnego Zakład Energetyczny ZEN Spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("ZE ZEN"), informację o zawarciu przez ZE ZEN, a Synthos-Dwory 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu umowy o znaczącej wartości, spełniającej tym samym kryterium znaczącej umowy Emitenta wynikającej z przekroczenia 10% wartości przychodów ze sprzedaży Chemoservis-Dwory S.A. za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Przedmiotem kontraktu jest realizacja budowy fabrycznie nowych Zespołów Kogeneracyjnych wraz z niezbędnym wyposażeniem i kompletnym obwiązaniem, wpisujących się w istniejące układy technologiczne dla Synthos-Dwory 4 Sp. z o.o.. Wynagrodzenie za realizację kompletnego zakresu przedmiotu kontraktu wynosi 8.407.970,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) oraz 2.900.000,00 Euro (dwa miliony dziewięćset tysięcy Euro) plus podatek VAT. Strony ustaliły, iż termin przekazania Instalacji do Eksploatacji, nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 31.01.2012 roku.

Płatności będą realizowane etapami według zasad:

  • 85 % ceny kontraktu netto = 2 900 000,- EURO +VAT (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy EURO + VAT) i 5 362 970,- PLN + VAT (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych + VAT) – płatne po montażu urządzeń,
  • 10 % ceny kontraktu netto = 2 030 000,- PLN +VAT (słownie: dwa miliony trzydzieści tysięcy PLN + VAT) - płatne po Przekazaniu Instalacji do Eksploatacji,
  • 5% ceny kontraktu netto = 1 015 000 PLN +VAT (słownie: jeden milion piętnaście tysięcy PLN + VAT) - płatne po dostarczeniu Dokumentacji Powykonawczej.

Łączny limit wszystkich kar umownych z jakiegokolwiek tytułu wynosi 20% ceny Kontraktu brutto. Maksymalna odpowiedzialność WYKONAWCY z wszelkich tytułów nie może przekroczyć 100% ceny Kontraktu netto plus ewentualne kary umowne.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009 roku poz. 259).


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl