Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 64/2018 Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta

Raport Bieżący: RB 64/2018 Temat: Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta Data sporządzenia: 2018-11-28 Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 64/2018

Temat: Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta

Data sporządzenia: 2018-11-28

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje,    w  dniu  27 listopada 2018 roku wpłynęło  do  Spółki  zawiadomienie od UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Zawiadamiająca) na podstawie art. 69 ust. 1  pkt  1  i  4  oraz  art.  87  ustawy  o  ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania  instrumentów  finansowych  do zorganizowanego  systemu  obrotu  oraz  o  spółkach  publicznych  (dalej:  Ustawa),  w  którym  to  UNITED S.A. informuje, że jego spółka zależna BIOERG S.A. (dalej: BIOERG) przekroczyła 10% głosów w ogólnej liczbie głosów Emitenta. 

Akcjonariusz w piśmie przekazał następujące informacje:

1.  Data i rodzaj zdarzenia powodującego obowiązek zawiadomienia

W  dniu  27 listopada 2018  roku  BIOERG przekroczył 10%  głosów  w  ogólnej  liczbie  głosów  Spółki  w  związku  z nabyciem w dniu 27 listopada 2018 roku 3.259.343 akcji wyemitowanych przez Chemoserwis-Dwory S.A.

2.  Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów

Przed  zdarzeniem  powodującym  obowiązek  zawiadomienia  BIOERG  i  jego  podmioty  powiązane i zależne  nie  posiadały akcji Emitenta.

3.  Liczba aktualnie posiadanych akcji oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Liczba posiadanych akcji: 3 259 343

Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 13,03 %

Liczba głosów z posiadanych akcji: 3 259 343  

Udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 13,03 %

Ponadto  BIOERG  informuje,    nie  ma innych podmiotów  zależnych lub powiązanych posiadających  akcje  Emitenta  i  nie  ma  osób,  o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c Ustawy.

Podpisane: Zarząd Spółki


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl