Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 55/2014 - Podpisanie przez Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2014-12-18 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 55/2014

Temat:  Podpisanie przez Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej
Data sporządzenia: 2014-12-18
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory SA informuje, iż od dnia 30 października 2014 roku Spółka Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") zawarła 13 transakcji z Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. J. lub jednostką od niej zależną, których łączna wartość wynosi 7 431 832,20 zł brutto.

Umową o największej wartości jest zawarta w dniu 18 grudnia 2014 roku umowa na realizację dostaw i robót montażowych doświadczalnej instalacji wykorzystywanej do produkcji SSBR w Centrum Badawczo-Rozwojowym Nowych Technologii w Synthos S.A.  za wynagrodzeniem 6 340 650,00 zł brutto.

Zamawiający zastrzegł w umowie  prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Ponadto Zamawiający w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po Stronie wykonawcy  ma prawo naliczyć Wykonawcy karę w wysokości 20% wartości wynagrodzenia netto a z tytułu opóźnienia nie może ona przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia netto.

Kryterium znaczącej umowy wynika z przekroczenia 10% wartości kapitałów własnych Chemoservis-Dwory S.A.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z 2009 roku poz. 259 z późn. zm.).


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl