Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 44/2017 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta

Data sporządzenia: 2017-12-13 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 44/2017

Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta
Data sporządzenia: 2017-12-13
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2017 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 12 grudnia 2017 roku uchwały nr 1479/2017 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą, Zarząd Giełdy stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu na rynku równoległym dopuszczonych jest 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 15 grudnia 2017 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje Spółki pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 grudnia 2017 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLCHMDW00010.

Przedmiotowa Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.).


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl