Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 43/2017 - Warunkowa rejestracja akcji serii B Emitenta w KDPW

Data sporządzenia: 2017-12-04 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 43/2017

Temat: Warunkowa rejestracja akcji serii B Emitenta w KDPW
Data sporządzenia: 2017-12-04
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 4 grudnia 2017 roku powziął informację o Uchwale Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) Nr 819/17 z dnia 1 grudnia 2017 roku, w której KDPW postanowił przyjąć do depozytu 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLCHMDW00010, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone tym kodem przez spółkę prowadzącą rynek regulowany.

Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia przekazania do KDPW decyzji potwierdzającej wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.).


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl