Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 4/2016 - Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2016-01-13 / Podstawa prawna: § 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności

Raport Bieżący: RB 4/2016

Temat: Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej
Data sporządzenia: 2016-01-13
Podstawa prawna: § 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności

Treść raportu:

Zarząd Spółki zależnej K-protos a.s. z siedzibą w Kralupach nad Wełtawą (Republika Czeska) w dniu 13 stycznia 2016 roku przekazał Emitentowi następującej treści informację:

Zarząd K-Protos a.s. („Spółka”) podaje do wiadomości, że w dniu 12 stycznia 2016 roku uzyskał informację o podpisaniu dwóch umów w zakresie utrzymania ruchu w branżach mechanicznej i elektrycznej pomiędzy Spółką, a Synthos PBR s.r.o.. Okres obowiązywania umów ustalono na 3 lata począwszy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. Łączna szacunkowa wartość umów w okresie ich obowiązywania wynosi 10.000.000 PLN + VAT (dziesięć  milionów złotych), co oznacza łącznie spełnienie kryterium umowy znaczącej. Umowy zawierają klauzule powszechnie stosowane przy tego rodzaju kontraktach.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z 2009 roku poz. 259 z późn. zm.).


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl