Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 39/2017 - Zmiana warunków emisji obligacji serii B Chemoservis-Dwory S.A. w związku z umową przyrzeczoną dotyczącą przeniesienia udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta

Data sporządzenia: 2017-10-18 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport Bieżący: RB 39/2017

Temat: Zmiana warunków emisji obligacji serii B Chemoservis-Dwory S.A. w związku z umową przyrzeczoną dotyczącą przeniesienia udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta
Data sporządzenia: 2017-10-18
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. z siedzibą w Oświęcimiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących: RB nr 19/2016 z dnia 29 marca 2016 roku, RB nr 17/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, RB nr 30/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku, RB 37/2017 z dnia 26 września 2017 roku oraz RB 38/2017 z dnia 03 października 2017 roku informuje, że w dniu 17 października 2017 roku, w związku z postanowieniami zawartej w dniu 26 września 2017 roku umowy przyrzeczonej, dotyczącej przeniesienia udziałów w kapitale zakładowym spółki MD-Proeco Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") na rzecz ENERIS ECO ENERGY 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Emitent dokonał zmiany warunków emisji 27.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 27.000.000,00 (dwadzieścia siedem milionów) złotych ("Obligacje") w zakresie formy i warunków zabezpieczenia w ten sposób, że z katalogu zabezpieczeń zostały usunięte zabezpieczenia dotyczące majątku Spółki i udziałów w kapitale zakładowym Spółki, w tym dotyczące: i) obciążenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00199181/0, ii) poręczenia Spółki, iii) zastawu rejestrowego na środkach trwałych Spółki, iv) zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym Spółki, v) zastawu rejestrowego na udziałach Spółki należących do Emitenta oraz vi) cesji wierzytelności przysługujących Spółce.

Ponadto Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. postanowił, że powyżej opisane zmiany wejdą w życie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody na taką zmianę wszystkich obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta.


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl