Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 38/2013 - Podpisanie przez Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2013-12-24 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 Raport Bieżący: RB 38/2013 

Temat: Podpisanie przez Emitenta znaczącej umowy
Data sporządzenia: 2013-12-24
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do RB 37/2013, zgodnie Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm) informuje, iż w dniu 24.12.2013 podpisał z SYNTHOS Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej SYNTHOS Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) umowę, której przedmiotem jest "Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin kotła nr 9" za wynagrodzeniem 38.850.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)netto + VAT. Termin realizacji przedmiotowej umowy wyznaczono do 30 listopada 2015 roku. W umowie przewidziano kary za:

 

 • Niedotrzymanie terminu przejęcia instalacji do eksploatacji w wysokości 0,5% ceny umowy netto za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia powodujący postój instalacji
 • Nieotrzymanie terminu usuwana wad lub nie przystąpienie do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia powodujący postój instalacji
 • Rażące zaniedbanie określone w ust. 17.2.2 Artykułu XVII lub opóźnienie w przejęciu instalacji do eksploatacji w wysokości 30% ceny umowy netto

Ponadto w umowie przewidziano kary za niedotrzymanie gwarantowanych parametrów technicznych tj.:

 • W przypadku gdy poziom emisji tlenków azotu w przeliczeniu na NOx w spalinach odlotowych w miejscu pomiaru przekroczy 180 mg/Nm3 (średnia liczona w skali miesiąca) spalin suchych w warunkach umownych przy 6% udziale objętościowym O2 - kara w wysokości utraconego przez Zamawiającego dofinansowania lub kwota, jaką Zamawiający będzie musiał zwrócić instytucji dofinansowującej
 • W przypadku gdy stężenie dwutlenku siarki ( SO2) w spalinach odlotowych w miejscu pomiaru przekroczy 120 mg/Nm3 (średnia liczona w skali miesiąca) spalin suchych w warunkach umownych przy 6% udziale objętościowym O2 – kara w wysokości kara w wysokości utraconego przez Zamawiającego dofinansowania lub kwota, jaką Zamawiający będzie musiał zwrócić instytucji dofinansowującej
 • W przypadku gdy stężenie lotnego popiołu w spalinach odlotowych mierzone w miejscu pomiaru przekroczy 10 mg/Nm3 - kara w wysokości kara w wysokości utraconego przez Zamawiającego dofinansowania lub kwota, jaką Zamawiający będzie musiał zwrócić instytucji dofinansowującej
 • Za każde kolejne pełne 5% przekroczenia rzeczywistego zużycia sorbentu w odniesieniu do paliwa referencyjnego w stosunku do gwarantowanego zużycia sorbentu – kara w wysokości 150.000,00 zł netto
 • Za każde kolejne pełne 5% przekroczenia rzeczywistego zużycia wody amoniakalnej w odniesieniu do paliwa referencyjnego w stosunku do gwarantowanego zużycia wody amoniakalnej – kara jednorazowa w wysokości 50.000,00 zł 
 • Za każde rozpoczęte 10 kW zwiększonego poboru mocy dla potrzeb własnych Instalacji ponad wartość gwarantowaną – kara jednorazowa w wysokości 7.500,00 zł
 • Za każde kolejne pełne 10% przekroczenia rzeczywistego zużycia sprężonego powietrza ponad wartość gwarantowaną – kara jednorazowa w wysokości 5.000,00 zł
 • Za każde kolejne pełne 5% przekroczenia rzeczywistego zużycia wody przemysłowej ponad wartość gwarantowaną – kara jednorazowa w wysokości 5.000,00 zł
 • Za każde kolejne pełne 5% przekroczenia rzeczywistego zużycia wody zdemineralizowanej ponad wartość gwarantowaną - kara jednorazowa w wysokości 5.000,00 zł
 • Za każde kolejne rozpoczęte 5% zużycia ciepła w postaci pary technologicznej ponad wartość gwarantowaną – kara jednorazowa w wysokości 150.000,00 zł
 • Za niedotrzymanie dyspozycyjności obiektu - kara umowna za każdy rozpoczęty 1 punkt procentowy obniżenia (w pierwszym roku eksploatacji – 300.000,00 zł, w drugim roku eksploatacji – 400.000,00 zł, w trzecim roku eksploatacji – 400.000,00 zł)
 • W przypadku gdy gwarantowana ilość odpadu stałego w odniesieniu do paliwa referencyjnego zostanie przekroczona o 5% - kara jednorazowa w wysokości 33.000,00 zł
 • W przypadku gdy jakość produkowanego siarczanu magnezu nie zostanie dotrzymana – kara jednorazowa w wysokości 2.000.000,00 zł
 • W przypadku gdy jakość produkowanego chlorku magnezu nie zostanie dotrzymana – kara jednorazowa w wysokości 330.000,00 zł

W przypadku gdy zawartość amoniaku w popiele lotnym przekroczy wartość 100mg/kg – kara jednorazowa w wysokości 660.000,00 zł

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 35% ceny umowy netto. Jednocześnie Zamawiający ma prawo do domagania się odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.

Kryterium znaczącej umowy wynika z przekroczenia 10% wartości kapitałów własnych Chemoservis-Dwory SA

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl