Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 37/2017 - Zawarcie umowy przyrzeczonej dotyczącej przeniesienia udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta

Data sporządzenia: 2017-09-26 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 Raport Bieżący: RB 37/2017

Temat: Zawarcie umowy przyrzeczonej dotyczącej przeniesienia udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta
Data sporządzenia: 2017-09-26
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do RB nr 17/2017 z dnia 2017-07-30 oraz RB nr 30/2017 z dnia 2017-08-18, Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent") informuje, że dnia 26 września 2017r. doszło do zawarcia Umowy przyrzeczonej dotyczącej przeniesienia udziałów w kapitale zakładowym spółki MD-Proeco Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (zwana Spółka) na rzecz ENERIS ECO ENERGY 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa Przyrzeczona po spełnieniu warunków, tj. dostarczenia ENRIS ECO ENERGY 1 Sp. z o.o., kompletnej dokumentacji księgowej Spółki, w tym rejestru środków trwałych, dokumentacji cen transferowych oraz analizy porównawczej uzasadniającej wysokość wynagrodzenia za poręczenie przez Spółkę zobowiązań Emitenta wynikającego z umowy z dnia 16 grudnia 2016r. wejdzie w życie z dniem 02 października 2017r. Tytuł prawny do Udziałów (prawo własności) przejdzie na Emitenta z chwilą zapłaty ceny za udziały, rozumianej jako zwolnienie z rachunku ceny na rzecz Obligatariuszy i Emitenta zgodnie z postanowieniami Przedwstępnej Warunkowej Umowy Sprzedaży Udziałów (zastrzeżenie prawa własności do momentu zapłaty ceny). W przypadku niespełnienia do dnia 02 października 2017r. wskazanych warunków, Umowa Przyrzeczona oraz Przedwstępna Warunkowa Umowa Sprzedaży Udziałów automatycznie wygasają.


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl