Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 33/2017/KOR - Korekta raportu bieżącego nr 33/2017

Data sporządzenia: 2017-08-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 33/2017/KOR

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 33/2017
Data sporządzenia: 2017-08-29
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. („Spółka”) informuje, iż w treści podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego pierwsza część odbyła się dnia 24 sierpnia 2017 roku, uchwał (załączniku do RB 33/2017) znalazły się następujące błędy: w uchwale numer 7/2017 jako kwotę zwiększenia stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku omyłkowo wpisano kwotę 1.708.080,38 zł (słownie: jeden milion siedemset osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 38/100), zamiast prawidłowej kwoty 1.780.080,38 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt złotych 38/100) oraz w uchwale numer 8/2017 jako kwotę całkowitego zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku omyłkowo wpisano kwotę 3.597.254,55 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 55/100) zamiast prawidłowej 3.727.804,72 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset cztery złote 72/100).

W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po wznowieniu obrad w dniu 29 sierpnia 2017 roku, postanowiło jednogłośnie dokonać reasumpcji wyżej wymienionych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o numerach 7/2017 i 8/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku.
 

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl