Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 30/2018 - Rozwiązanie umowy o znaczącej wartości

Data sporządzenia: 2018-05-11 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport Bieżący: RB 30/2018

Temat: Rozwiązanie umowy o znaczącej wartości
Data sporządzenia: 2018-05-11
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. _Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu 10 maja 2018r powziął informację od firmy Flukar Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach o odstąpieniu od kontraktu wraz z wezwaniem do zapłaty w realizacji zadania: "Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej instalacji do regeneracji olejów przepracowanych".

Powodem złożenia powyższego oświadczenia o odstąpieniu przez Flukar Sp. z o.o. są zaniedbania po stronie Chemoservis-Dwory S.A. polegającego w szczególności na:

  • naruszeniu postanowień umowy poprzez opóźnienia w jej realizacji wbrew terminom określonym w Harmonogramie Kontraktu i Zakresu Rzeczowego
  • niewykonaniu zobowiązań umownych wobec podwykonawców poprzez niezapłacenie należnych im należności z tytułu zawartych z nimi umów

W związku z powyższym Flukar Sp. z o.o. wzywa Chemoservis-Dwory S.A. do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny kontraktu netto tj. 4.560.000,00 zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl