Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 29/2018 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Data sporządzenia: 2018-05-11 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej

Raport Bieżący: RB 29/2018

Temat: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Data sporządzenia: 2018-05-11
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") działając na podstawie Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie), w dniu 25 kwietnia 2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu publikacji informacji poufnej dotyczącej ustaleń/działań zmierzających do wypracowania z firmą FLUKAR Sp. z o.o. warunków kontynuacji realizacji kontraktu w aspekcie trudnej sytuacji ekonomicznej Chemoservis-Dwory S.A.

Treść informacji poufnej:

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej ustaleń/działań zmierzających do wypracowania z firmą FLUKAR Sp. z o.o. (Flukar) warunków kontynuacji realizacji kontraktu w aspekcie trudnej sytuacji ekonomicznej Chemoservis-Dwory S.A. na "Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego zakładu do regeneracji olejów przepracowanych" ("kontrakt") zawartego dnia 26 października 2016 roku o czym Emitent informował w raportach bieżących nr RB 78/2016 oraz RB 79/2016r.

Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej:

W ocenie Emitenta opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej spełniło warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 2016 r. z uwagi na okoliczność, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki poprzez niewłaściwy wpływ na ocenę rynku w kontekście złej kondycji finansowej Emitenta.

Powodem ujawnienia ww. informacji poufnej jest fakt, iż w dniu 10 maja 2018 r. Zarząd Spółki powziął decyzję o odstąpieniu przez Flukar od realizacji kontraktu.

Zarząd Emitenta zapewnia jednocześnie, że zachował w poufności opóźnioną do ujawnienia informację poufną, gwarantując iż odroczenie przekazania jej nie wprowadzi w błąd opinii publicznej.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia, zgodnie z art. 4 ust 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 2016/1055.

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl