Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 28/2015 - Zawarcie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2015-07-31 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 28/2015

Temat: Zawarcie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy
Data sporządzenia: 2015-07-31
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 31 lipca 2015 roku, otrzymał od podmiotu zależnego Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("ZE ZEN"), informację następującej treści:

„Spółka Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 31 lipca 2015 roku podpisała umowę kredytową o znaczącej wartości z Bankiem ING S.A.:

  1. w rachunku bankowym do kwoty 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) z terminem spłaty do 31.07.2016 r. (oprocentowanie kredytu oparte na stawce WIBOR 1M + 0,8 p.p. marży Banku w skali roku);
  2. inwestycyjny do kwoty 1.440.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy złotych) z terminem spłaty do 31.12.2020 r. (oprocentowanie kredytu oparte na stawce WIBOR 1M + 1,7 p.p. marży Banku w skali roku);
  3. obrotowy na finansowanie podatku VAT w ramach inwestycji do kwoty 299.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z terminem spłaty do 31.12.2015 r. (oprocentowanie kredytu oparte na stawce WIBOR 1M + 0,8 p.p. marży Banku w skali roku).

Zabezpieczenia:
  - zastaw rejestrowy na środkach trwałych:
  - hipoteka na nieruchomości objętej KW nr KA1D/00013116/5
  - poręczenie do kwoty 5.000.000,00 zł przez podmiot dominujący.

Zawarta umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości zawartej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. Euro.

Kryterium znaczącej umowy wynika z przekroczenia 10% wartości kapitałów własnych Chemoservis-Dwory S.A.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl