Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 26/2019 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Data sporządzenia: 2019-06-28 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 26/2019

Temat: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
Data sporządzenia: 2019-06-28
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ("Emitent", "Spółka"), podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr RB 24/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok zostaną opublikowane w dniu 30 sierpnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl