Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 19/2014 - Aneks do umowy znaczącej - łączne kryterium umowy

Data sporządzenia: 2014-04-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 19/2014

Temat: Aneks do umowy znaczącej - łączne kryterium umowy
Data sporządzenia: 2014-04-29
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2014 roku, otrzymał od podmiotu zależnego Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("ZE ZEN"), informację następującej treści:

„Spółka Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 28 kwietnia 2014 roku otrzymała od firmy ArcelorMittal Poland S.A. zamówienie – Aneks A do Kontraktu nr 4600005180 dotyczącego Modernizacji Stacji Redukcyjno – Mieszankowej SRMG 3 – 4 na terenie ArcelorMittal Poland S.A. oddział Dąbrowa Górnicza. Wynagrodzenie należne za wykonanie prac dodatkowych przedmiotowego kontraktu wynosi 492 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa  tysiące  00/100 złotych) + VAT. Łączna wartość zleceń przyjętych do realizacji przez ZE ZEN na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. w okresie od dnia 29 październik 2013 roku wyniosła 6 501 159,76 zł (słownie: sześć milionów pięćset jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć  76/100 złotych) + VAT, co oznacza łącznie spełnienie kryterium umowy znaczącej w okresie ostatnich 12 miesięcy  – 10% wartości kapitałów własnych Emitenta na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Zamówieniem o najwyższej wartości jest umowa na „Wykonanie instalacji zasilania napędów” z dnia 5 grudnia 2013 roku, za wynagrodzeniem 939 000,00 zł + VAT.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z 2009 roku poz. 259 z późn. zm.).


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl