Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 19/2012 - Umowy kredytowe z Bankiem BPH S.A.

Data sporządzenia: 2012-06-20 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 19/2012

Temat: Umowy kredytowe  z Bankiem BPH S.A.
Data sporządzenia: 2012-06-20
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20.06.2012 roku, podpisano aneks do umowy kredytowej Nr 809272577/161/2010 o linię wielocelową z dnia 10 grudnia 2010 roku,  z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie, Centrum Korporacyjne w Katowicach Al. Korfantego 117A; 40-157 Katowice. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w tym samym dniu tj. 20 czerwca 2012 roku zawarta została również umowa Kredytu Ekspres Kapitał Nr 809272577/82/2012 na okres do dnia 19 czerwca 2015 roku.

Na podstawie podpisanego aneksu została zwiększona kwota limitu kredytu o linię wielocelową z 3.000.000,00 PLN do wysokości 5.000.000,00 PLN, w tym: do wykorzystania w ramach kredytu w rachunku bieżącym 3.000.000,00 PLN oraz 2.000.000,00 PLN jako limit na gwarancje bankowe. Aneksem został zaktualizowany termin obowiązywania umowy na kredyt w rachunku bieżącym do dnia 29 maja 2013 roku, zaś maksymalny okres ważności wnioskowanych gwarancji bankowych nie może wykraczać poza 29 maja 2017 roku.

Warunkiem udzielenia dodatkowego limitu kredytowego w ramach podpisanego aneksu jest ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń w postaci:

 • przelewu wierzytelności z umowy na prace czyścicielskie zawartą z Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.K.A.;
 • wpisu hipoteki umownej na użytkowaniu wieczystym nieruchomości wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położoną w Oświęcimiu objętej księgą wieczystą Nr KR1E/00059759/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

Zabezpieczeniem dotychczas obowiązującej umowy wielocelowej jest:

 • przelew wierzytelności z umowy serwisowo-eksploatacyjnej zawartej z Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.K.A.
 • pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank dla Emitenta.

Zabezpieczeniem gwarancji wystawianych w ramach limitu będzie:

 • Zastaw na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • Zabezpieczenie finansowe w postaci ustanowienia na środkach pieniężnych lub papierach wartościowych, blokady rachunku bankowego, zastawu lokaty terminowej, przewłaszczenie papierów wartościowych
 •  lub kombinacja tych dwóch zabezpieczeń

W ramach umowy Kredytu Ekspres Kapitał została przyznana kwota 2.800.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej na okres do 19 czerwca 2015 roku.

Kredyt zostanie udostępniony po spełnieniu przez Emitenta następujących warunków:

 • ustanowienia na rzecz Banku zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci:
  • Pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunkach bieżących prowadzonych przez Bank dla Emitenta,
  • Hipoteki umownej na użytkowaniu wieczystym nieruchomości wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położoną w Oświęcimiu objętej księgą wieczystą Nr KR1E/00059759/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 • zawarcie z Bankiem umowy cesji praw z polisy ubezpieczenia, obejmującej ubezpieczeniem nieruchomość stanowiącą zabezpieczenie przyznanego kredytu
 • przedłożenie w Banku potwierdzenia złożenia i opłacenia wniosku o wpis do hipoteki na nieruchomości objętej zabezpieczeniem Kredytu

Łączna wartość umowy wielocelowej wraz z aneksem oraz umowy Ekspres Kapitał zawartych pomiędzy Chemoservis-Dwory S.A. a Bankiem BPH S.A. wyniosła 7.800.000,00 PLN, przez co przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Zawarta umowa oraz aneks nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości zawartych umów lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

 

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl