Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 18/2014 - Podpisanie przez Emitenta istotnej umowy - uzupełnienie RB nr 14/2014

Data sporządzenia: 2014-04-04 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Raport Bieżący: RB 18/2014

Temat: Podpisanie przez Emitenta istotnej umowy - uzupełnienie RB nr 14/2014
Data sporządzenia: 2014-04-04
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A., uzupełnia informację przekazaną RB 14/2014 w dniu 25 marca 2014 roku, , podając do wiadomości, iż celem nabycia udziałów stanowiących 50,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki Petro EnergoRem Sp. z o.o jest sukcesywny rozwój Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory, poprzez osiągnięcie efektu synergii w kluczowych obszarach prowadzonej działalności, tj. np. możliwości wspólnego zamawiania zasobów, wynajmu maszyn czy wykorzystania wiedzy ekspertów dla zbieżnych ze sobą przedsięwzięć realizowanych przez Grupę.

Przedmiotowa transakcja traktowana jest przez Emitenta jako inwestycja długoterminowa, powiększająca aktywa Emitenta o kwotę 5 668 tys. zł, stanowiącą łączne wynagrodzenie za nabywane udziały. Źródłem finansowania zakupu będą środki obrotowe oraz dostępne środki kredytowe, zaś termin ostatecznych rozliczeń został określony do dnia 31 grudnia 2014 roku. Udziały spółki powiązanej Petro EnergoRem Sp. z o.o. zostały zakupione od Jednostek Dominujących w stosunku do Emitenta: to jest od Petro Mechaniki S.A. oraz Revico S.A. Po przejęciu udziałów, które nastąpiło w dniu 1 kwietnia 2014 roku, Spółka Petro EnergoRem Sp. z o.o. z jednostki powiązanej – współzależnej, będzie jednostką zależną od Emitenta, zaś Emitent będzie Jednostką Dominującą w stosunku do Petro EnergoRem Sp. z o.o. W konsekwencji powyższego dane finansowe nabywanej spółki będą konsolidowane począwszy od dnia 1 kwietnia 2014 roku i przedstawione po raz pierwszy w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2014 roku. Pomiędzy Emitentem, a osobami zasiadającymi w Zarządzie: Panem Pawłem Bzymek i Panem Jackiem Lichocki, jak również Członkiem Rady Nadzorczej Panem Andrzejem Masternak nie istnieją żadne powiązania. Członkowie Rady Nadzorczej Pan Edward Sosnowski, Pan Marek Wróblewski są również Członkami Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory S.A.

Przedmiotem działalności Spółki Petro EnergoRem Sp. z o.o. jest świadczenie usług z zakresu budowy, montażu, modernizacji i naprawy aparatów przemysłowych, maszyn i urządzeń energetycznych w branży mechaniczno-montażowej, automatycznej i elektrycznej, w tym: wytwarzanie, naprawa i montaż zbiorników bezciśnieniowych, zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych oraz trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych, naprawa kotłów parowych, wodnych i do cieczy.

Wartość aktywów Spółki Petro EnergoRem Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 18 471 tys. zł, kapitałów własnych 9 715 tys. zł, zobowiązań i rezerw na zobowiązania 8 756 tys. zł, w tym zobowiązania długo i krótkoterminowe 8 328 tys. zł, zobowiązania warunkowe 11 963 tys. zł. W 2013 roku Spółka uzyskała następujące wyniki finansowe: przychody ze sprzedaży: 47 001 tys. zł, zysk operacyjny: 315 tys. zł, zysk brutto: 149 tys. zł, zysk netto: 106 tys. zł.

Wyniki bieżące nabywanej Spółki na dzień 28 lutego 2014 roku przedstawiają się następująco: przychody ze sprzedaży 3 966 tys. zł, zysk operacyjny (strata): -634 tys. zł, zysk brutto (strata): -636 tys. zł, zysk netto (strata): -643 tys. zł. Wartość aktywów na dzień 28 lutego 2014 roku wynosi 18 369 tys. zł, kapitałów własnych 9 072 tys. zł, zobowiązań i rezerw na zobowiązania 9 296 tys. zł, w tym zobowiązania długo i krótkoterminowe 8 905 tys. zł.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacja poufna.


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl