Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 15/2019 - Informacja o aktualnej strukturze akcjonariatu Emitenta

Data sporządzenia: 2019-03-11 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport Bieżący: RB 15/2019

Temat: Informacja o aktualnej strukturze akcjonariatu Emitenta
Data sporządzenia: 2019-03-11
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr RB 13/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, dotyczącego oświadczenia Zarządu Emitenta o nieważności zawartych Umów przekazuje do publicznej wiadomości informację o aktualnej strukturze akcjonariuszy Spółki posiadających powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

1. BIOERG S.A: liczba posiadanych akcji/głosów: 3.259.343, tj. 13,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. PETRO Mechanika S.A. w upadłości likwidacyjnej: liczba posiadanych akcji/głosów: 3.220.569, tj. 12,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Kapitał zakładowy Chemoservis-Dwory S.A. tworzy 25.007.500 (dwadzieścia pięć milionów siedem tysięcy pięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:

a) 4.740.000 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 4.740.000 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy),
b) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „B” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy),
c) 2.830.000 (dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „C” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 2.830.000 (dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy),
d) 13.687.500 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „D” o numerach od 00.000.001 (jeden) do 13.687.500 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset).

Liczba głosów ze wszystkich akcji Chemoservis-Dwory S.A. wynosi 25.007.500.


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl