Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 13/2019 - Oświadczenie Zarządu Emitenta o nieważności zawartych Umów

Data sporządzenia: 2019-02-28 / Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Raport Bieżący: RB 13/2019

Temat: Oświadczenie Zarządu Emitenta o nieważności zawartych Umów
Data sporządzenia: 2019-02-28
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego RB 3/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku, RB 4/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, RB 6/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku, RB 7/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, RB 8/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku oraz RB 9/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku niniejszym informuje, iż Tymczasowy Nadzorca Sądowy Spółki nie wyraził zgody na dokonanie czynności prawnych będących przedmiotem umów:

• Umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych z dnia 25 stycznia 2019 r.,
• Umowy o objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym z dnia 25 stycznia 2019 r.,
• Umowy umownego potrącenia wierzytelności z dnia 25 stycznia 2019 r.

Mając na względzie powyższe przedmiotowe umowy ze spółkami:

1) ONOVA INVESTMENT Sp. z o.o., z/s w Rzeszowie (35-506), ul. Płk Iranka-Osmeckiego 6B, KRS Nr 0000451415 w sprawie objęcia 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii F o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda i wartości łącznej 2.600.000,00 PLN (dwa miliony sześćset tysięcy złotych zero groszy),

2) Fundusz Nowych Technologii "enter finto" S.A., z/s w Warszawie (02-801), ul. Puławska 405A, KRS Nr 0000390683 w sprawie objęcia 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji serii F o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda i wartości łącznej 3.600.000,00 PLN (trzy miliony sześćset tysięcy złotych zero groszy),

3) CHEMICA S.A. z/s w Katowicach (40-082) ul. Jana III Sobieskiego 11, KRS NR 0000515970 w sprawie objęcia 1.950.500 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset) sztuk akcji serii F o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda i wartości łącznej 1.560.400,00 PLN (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych zero groszy),

4) CAPITAL FUND A.S. z/s w Ostrava (CZ-702 00), Ceskobratska 3297/1, Republika Czeska zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Ostravie, Wydział Gospodarczy pod nr ICO 04797370 w sprawie objęcia 5.292.000 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji serii F o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda i wartości łącznej 4.233.600,00 PLN (cztery miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych zero groszy),

zostały zawarte z naruszeniem przepisu art. 38 a ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe (Dz.U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) i w związku z tym są bezwzględnie nieważne.

 


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl