Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 1/2018 - Zamiana akcji imiennych Emitenta na akcje na okaziciela

Data sporządzenia: 2018-01-09 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 1/2018

Temat: Zamiana akcji imiennych Emitenta na akcje na okaziciela
Data sporządzenia: 2018-01-09
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 9 stycznia 2018 roku, działając na formalny wniosek akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 334 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 Statutu Emitenta, podjął uchwałę dotyczącą zamiany akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela, jak poniżej:

  • 400.000 (słownie: czterysta tysięcy 00/100) akcji imiennych serii B Emitenta o numerach od 1.250.001 do 1.650.000,

Akcje te nie są uprzywilejowane i stanowią 1,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki, w związku z powyższym, dokona wymiany odcinka zbiorowego akcji serii B poprzez wystawienie nowego odcinka jak poniżej:

  • odcinek zbiorowy dla 400.000 akcji na okaziciela serii B Emitenta o nr od 1.250.001 do 1.650.000.

Po dokonanej zamianie akcji o której mowa powyżej, 400.000 akcji na okaziciela serii "B" posiada nadal formę materialną. Spółka podejmie działania w celu przeprowadzenia dematerializacji tych akcji oraz wprowadzenia ich do obrotu na GPW.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t)

Notowania

CHS
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl

Kontakt dla Inwestorów

 

Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl