Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 11/2013 - Zawarcie przez Chemoservis-Dwory S.A. aneksu o do umowy znaczącej

Data sporządzenia: 2013-04-30 / Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport Bieżący: RB 11/2013

Temat: Zawarcie przez Chemoservis-Dwory S.A.  aneksu o do umowy znaczącej
Data sporządzenia: 2013-04-30
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2013 roku zawarł z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach  aneks do umowy z dnia 10 maja 2012 roku na wykonanie robót dla projektu „Budowa obiektu energetycznego opalanego biomasą z układem kogeneracyjnym w technologii ORC w Żorach”. Strony zmieniły zakres rzeczowy Umowy ograniczając go do wykonania wyłącznie Robót Budowlanych, ustalając wynagrodzenie w wysokości 2.500.000,00 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych)  + VAT,  z terminem wykonania do  dnia 31 grudnia 2013 roku.

Ponadto aneksem zaktualizowano zapis dotyczący kar umownych, który otrzymał następujące brzmienie: „za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy tj. niezachowanie terminu do dnia 31 grudnia 2013 roku, kwotę w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), za nieterminowe wykonanie umowy po dniu 31.12.2013 roku za pierwsze cztery miesięcy roku 2014, w wysokości 0,001 % ceny umowy netto za każdy dzień zwłoki, za  nieterminowe wykonanie umowy po dniu 30.04.2014 r., w wysokości 0,1 % ceny umowy netto za każdy dzień zwłoki.”

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl