Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 10/2013 - Dokonanie odpisu aktualizującego przeterminowane należności

Data sporządzenia: 2013-04-29 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Raport Bieżący: RB 10/2013

Temat: Dokonanie odpisu aktualizującego przeterminowane należności
Data sporządzenia: 2013-04-29
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. („Emitent”, „Spółka”), na podstawie wydanej w dniu 29 kwietnia 2013 roku opinii biegłego rewidenta, podaje do wiadomości informację o utworzeniu z dniem 31 grudzień 2012 roku w ciężar kosztów sprzedaży, odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług, wynikających z faktur sprzedaży wystawionych dla Spółki Remar Sp. z o.o. Łączna wysokość odpisu wynosi 1 835 951,76 (słownie: jeden milion osiemset  trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden 76/100) zł.


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl