Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 02/2019 Informacja o wpłynięciu oświadczenia administratora zabezpieczeń i działaniach zarządu

Data sporządzenia: 2018-01-08 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 02/2019 Temat: Informacja o wpłynięciu oświadczenia administratora zabezpieczeń i działaniach zarządu

Raport Bieżący: RB 02/2019

Temat: Informacja o wpłynięciu oświadczenia administratora zabezpieczeń i działaniach zarządu

Data sporządzenia: 2019-01-08

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje,  iż w dniu 7 stycznia 2019 roku, wpłynęło do Spółki oświadczenie złożone 04 stycznia 2019 roku w imieniu BSWW Trust Spółka z o.o. w Warszawie działającego jako administratora zabezpieczeń przy emisji obligacji serii B Emitenta, o skorzystaniu z prawa do przejęcia jednego z zabezpieczeń na własność BSWW Trust Sp. z o.o. za 0,00 PLN (zero złotych).

Jak wynika z oświadczenia złożonego na piśmie, administrator zabezpieczeń przejął za 0,00 PLN (zero złotych) własność 5.550 udziałów spółki – Zakładu Energetycznego ZEN Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej o wartości nominalnej 3.718.500,00 PLN (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) stanowiących 55,39% w kapitale zakładowym spółki ZE ZEN posiadającej majątek ruchomy i nieruchomy o znacznej, wielomilionowej wartości, zatrudniającej ponad stu (100) pracowników, prowadzącej działalność gospodarczą i uzyskującą za 2018 rok obrót handlowy na poziomie 18.137.568,99 PLN (osiemnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 99/100) oraz zysk brutto na poziomie 3.492.005,78 PLN (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięć złotych 78/100), będącej w 100% (10.020 udziałów o wartości nominalnej 6.713.400,00 PLN) własnością publicznej spółki akcyjnej, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Chemoservis-Dwory S.A. w Oświęcimiu.

Emitent w raporcie bieżącym RB 60/2018 informował o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec Zakładu Energetycznego ZEN Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Dodatkowo Emitent informuje, że jak wynika z dokumentacji finansowej spółki ZE ZEN, w okresie od dnia złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego do dnia 31 grudnia 2018 roku, spółka ZE ZEN zmniejszyła swoje zobowiązania o kwotę nie mniejszą niż 5,868 mln PLN, oraz zwiększyła poziom kapitałów własnych o kwotę co najmniej 6,354 mln PLN.

Mając na uwadze powyższe informacje dotyczące spółki ZE ZEN, zarząd Emitenta złożył w dniu 8 stycznia 2019 roku do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, Wydział II ds. walki z przestępczością gospodarczą zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 286 kk, w zw. z art. 294 kk i 13 kk przez osoby dokonujące wyceny spółki ZE ZEN na rzecz BSWW Trust oraz przez osoby działające w imieniu BSWW Trust, na szkodę Spółki Emitenta oraz jej akcjonariuszy i wierzycieli. O sprawie poinformowano Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie.

Dodatkowo, mając na uwadze słuszny interes akcjonariuszy i wierzycieli CHEMOSERVIS-DWORY S.A. w Oświęcimiu, zarząd Emitenta złożył do Prokuratury wniosek o wydanie postanowienia zabezpieczającego przejecie udziałów spółki Zakład Energetyczny ZEN Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania wyjaśniającego w tej sprawie, wraz z orzeczeniem zakazu dalszej odsprzedaży udziałów po dowolnej cenie, nawet cenie zbliżonej do wartości nominalnej.

Podpisane: Zarząd Spółki


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl