Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Raport bieżący: RB 01/2019 Informacja o zwołaniu NWZA na żądanie akcjonariusza

Data sporządzenia: 2018-01-04 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport Bieżący: RB 01/2019 Temat: Informacja o zwołaniu NWZA na żądanie akcjonariusza

Raport Bieżący: RB 01/2019

Temat: Informacja o zwołaniu NZWA na żądanie akcjonariusza

Data sporządzenia: 2019-01-04

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje,    na żądanie  akcjonariusza Spółki od BIOERG S.A. z siedzibą w Warszawie - akcjonariusza posiadającego akcje stanowiące 13,03% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 13,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, działającego na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, które wpłynęło do Spółki w  dniu  21 grudnia 2018 roku zwołuje na dzień 25 marca 2019 roku, godzina 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2.      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał

4.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

5.      Przedstawienie bieżącej sytuacji Spółki,

6.      Przedstawienie programu naprawczego Spółki przygotowanego przez Zarząd,

7.      Głosowanie nad przyjęciem programu naprawczego Spółki,

8.      Podjęcie uchwał w sprawie zmian umowy Spółki,

9.      Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki

10.  Podęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki

11.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  odbędzie się w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim pokój 13 , pierwsze piętro (wjazd od strony ulicy Unii Europejskiej).

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje również Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.chemoserwis.pl w sekcji Relacje Inwestorskie.

Zarząd Spółki informuje akcjonariuszy o prawie zgłaszania innych spraw do umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisane: Zarząd Spółki

 


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl