Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

Ład Korporacyjny

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku.

Organami Spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki. Najwyższym organem jest Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zarząd stanowi organ wykonawczy Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Kierując się interesem Spółki określa strategię oraz główne cele działania Spółki, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba również o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.

 

Dobre Praktyki stosowane przez Zarządy Spółek Giełdowych 2016 - PDF
Jednolity Tekst Statutu Spółki - PDF
Regulamin Obrad Walnego Zgromadenia Akcjonariuszy - PDF  
Regulamin Rady Nadzorczej - PDF 
Regulamin Zarządu Spółki - PDF
   

 


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl